Pro Synthesis Oy.

Kehittävää kumppanuutta®
päättäjille, johtajille ja tulevaisuuden rakentajille.
Katalysoimme
viisasta vaikuttamista
kohti haluttua tulevaisuutta.

Muutoksen johtaminen
maailmassa alkaa
omasta mielenmaisemastasi.

Pro Synthesis Oy tarjoaa kehittävää kumppanuutta® päättäjille, johtajille ja tulevaisuuden rakentajille. Työskentelemme yksilöiden, ryhmien sekä koko organisaation kanssa. Vahvuuksista vipuvoimaa® – lähestymistapamme lähtee liikkeelle siitä, mihin perinteisemmät vahvuusanalyysit pysähtyvät.

Katalysoimme viisasta vaikuttamista
kohti haluttua tulevaisuutta.

Viisaan vaikuttamisen mahdollistavat monet metataidot, joista yksi on synteesin luomisen taito.

Synteesin luominen on supertaito, jota tarvitsemme tietoiseen tulevaisuuden rakentamiseen ja adaptiiviseen uudistumiseen. Se on johtamisen ja vaikuttamisen taito, joka tuo sisäistä vakautta epävakaan maailmaan kohtaamiseen.

Se luo kriittisen kilpailuedun, jonka kehittämistä tulevaisuuden rakentajilla ei ole varaa jättää sattuman varaan.

Synteesin luominen on näkökulmia yhdistävää ajattelua ja pyrkimystä koko ajan liikkeessä olevan kokonaisuuden kirkkaaksi hahmottamiseksi. Päätöksenteossa on tärkeää ymmärtää mitä tahansa systeemiä mieluummin kokonaisuuden hahmottamisen kautta kuin osiensa summana. Synteesin luomiseen liittyy myös rohkeus kohdata ja taito käsitellä erilaisia vuorovaikutuksessa syntyviä jännitteitä. Kehittyminen tapahtuu vastakkaisten jännitteiden käsittelemisen kautta.

Synteesin luominen edellyttää psykologista kypsyyttä; ammatillinen huippupätevyys ei takaa syvyyttä tehdä viisaita päätöksiä.Psykologisesti kypsän johtajan ja päättäjän keskeisiä metataitoja ovat myös itsensä johtaminen ja organisaation yhdessäohjautuvuuden johtaminen. Tahdotko sinäkin vahvistaa valmennuksella näitä tulevaisuutta rakentavan johtajuuden taitoja? Ota rohkeasti yhteyttä.

Pro Synthesis Oy työskentelee nimensä mukaisesti kohti synteesiä ja synteesin puolesta.

Synteesin luomisen taito on kykyä
viisaasti punoa yhteen tietoa eri lähteistä
yhtenäiseksi, ehyeksi ja merkitykselliseksi
täysin uudeksi kokonaisuudeksi,
joka syvästi vaikuttaa muihin.

Hanne-Leona Luomajoki

Yhteis­kunnallinen missio.

Haluamme omalla panoksellamme
olla mukana luomassa
kokonaisvaltaisempaa kuvaa todellisuudesta,
jotta voimme tehdä
viisaasti rohkeampia päätöksiä
tulevaisuuden rakentamiseksi.

Pro Synthesis Oy:n olemassaolon tarkoitukseen ja missioon
liittyy läheisesti neljä avainkäsitettä:

Kehittävää kumppanuutta® on katalysoivaa voimaa sinulle, joka haluat enemmän kuin konsultin.

Kehittävää kumppanuutta kuvaa Pro Synthesis Oy:n toimintatapaa: haluamme tehdä yhteistyötä pitkäjänteisesti siten, että asiakkaallemme jää pysyvää psykologista pääomaa sen sijaan, että tyytyisi hatariin pikaratkaisuihin. Kehittävä kumppanuus tuottaa kestävämpiä ihmissuhteita ja turvallisempia tiimejä, joiden varaan rakentaa onnistuvaa organisaatiokulttuuria.

Työskentelemme PRO-meiningillä ja uskomme siihen, että ammatillisesti voi olla henkilökohtainen. Lupaamme laittaa persoonamme peliin sinun ja tavoitteesi eteen. Kehittävänä kumppanina autamme asiakkaitamme muotoilemaan haluttua tulevaisuutta, hahmottelemaan vaihtoehtoisia reittejä päämäärään ja poistamaan toimijuuden esteitä matkalla.

Millaista tulevaisuutta sinä haluat rakentaa kehittävän kumppanuuden avulla?

Vahvuuksista vipuvoimaa ® on omin käsin muotoilemani asiakaslähtöinen lähestymistapa, joka lähtee liikkeelle siitä, mihin perinteisemmät vahvuusanalyysit pysähtyvät. Ainutlaatuinen resepti vahvuuksien pohjalta kehittämiseen. Sen perusidean voi kiteyttää seuraavasti: vahvuudet itsessään eivät ole hyödyksi tai iloksi, jos niitä ei osaa käyttää vipuvoimana! Tämä pätee niin yksilöihin, tiimeihin kuin organisaatioihinkin. Me ihmiset tarvitsemme myös vipuvoimaa toistemme vahvuuksista.

Pro Synthesis Oy:n yhteiskunnallinen missio on olla mukana luomassa kokonaisvaltaisempaa kuvaa todellisuudesta, jotta voimme tehdä viisaasti rohkeampia päätöksiä tulevaisuuden rakentamiseksi. Päätöksentekoa ei voi välttää. Päättämättä jättäminenkin on päätös. Toisaalta isojakin päätöksiä paukutetaan monesti paineisissa tilanteissa ja tulipalokiireessä, jolloin tietoiselle synteesille ja kokonaisvaltaiselle harkinnalle ei ole varattu tilaa. Tällöin päätös ja sen seuraukset eivät useinkaan ole toivotun kaltaisia. Kukaan ei tietenkään voi luvata täydellisiä päätöksiä. Parempia kylläkin! Haluatteko oppia tekemään parempia päätöksiä paremmalla mielellä? Sekin vaatii päätöksen. Yksilöille, tiimeille, projektiryhmille ja johtoryhmille valmennusta.

Pro Synthesis Oy:n johdanto käsitteestä synteesi:

Synteesin tekemisen taito on kykyä luovasti punoa yhteen tietoa eri lähteistä yhtenäiseksi, ehyeksi ja merkitykselliseksi täysin uudeksi kokonaisuudeksi, joka syvästi vaikuttaa muihin.

Synteesin tekemisen ytimessä on ajatus siitä, että maailma koostuu näkökulmista – ei yhdestä annetusta totuudesta. Synteesin tekeminen on näkökulmia yhdistävää ajattelua, pyrkimystä koko ajan liikkeessä olevan kokonaisuuden hahmottamiseksi. On kyettävä käsittelemään myös toisilleen vastakkaisia näkemyksiä, koskemaan niitä yhtä aikaa.

Riittämätön synteesi taas aiheuttaa sen, ettei ihminen, ryhmä tai organisaatio uudistu muuttuvien olosuhteiden mukana. Tällä jumiutumisella on aina hintansa.

Synteesin tekeminen vaatii kypsyyden lisäksi monia taitoja, joita voi opetella. Tahdotko vahvistaa näitä taitoja?

Kyllästynyt analyysi-paralyysiin? Etkä tyydy vesittyneisiin kompromisseihin ? Kun on aika siirtyä synteesiin…

Tilaa minivalmennus aiheesta: Ota yhteyttä

Etymologiaa

PRO = Latinan kielessä pro tarkoittaa ’puolesta ’ (englanniksi for). Pro on myös lyhennelmä englannin kielen sanasta professional, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna ammattilainen tai ammattimaista.

SYNTHESIS = Kreikan kielestä syn =’summa’ ja thesis =’asema’. Synteesillä tarkoitetaan toimintoa tai prosessia, jossa kaksi tai useampi, jo olemassa oleva asia yhdistyy siten, että muodostuu kokonaan uusi asia. Erityisesti tarkoitetaan sellaista yhdistämistä, jossa yhdistetyistä asioista tulee enemmän kuin vain osiensa summa (emergenssi). Emergenssi taas on olemassaolon systeemeihin liittyvä käsite, joka tarkoittaa tietystä kokonaisuudesta nousevaa ja syntyvää uutta ilmiötä, ominaisuutta tai toiminnan tasoa.

Synteesin käsitettä käytetään monilla eri aloilla kuten kemiassa, biologiassa, filosofiassa, psykologiassa, opetuksessa, liike-elämässä, politiikassa, uskonnossa, lääketieteessä, taiteessa, akustiikassa ja elektroniikassa jne. Lisäksi synteesillä viitataan usein monitieteisyyteen, poikkitieteelliseen. Synteesillä voidaan viitata sekä fyysisiin että ideologisiin asioihin. Väittelyssä synteesi on keskenään jännitteisten teesin ja antiteesin yhteen sovittamisen lopputulema. Modernissa filosofiassa synteesin käsite on keskeinen. Se liittyy usein ajatuksiin, joita pidetään holistisina pikemmin kuin reduktionistisina: systeemin toimintaa voidaan paremmin ymmärtää kokonaisuuden kautta kuin osiensa summana. Synteesi on lähellä integraation käsitettä.

 


Hanne-Leona Luomajoki

PRO-meininkiä ja pioneerihenkeä

Ruohonjuuritasolta johtoryhmiin.

Työkokemuksestani

 • Yli 25 vuoden työkokemus liike-elämän palvelukeskeisestä liiketoiminnasta: Transformational Wholistic Coaching – kokonaisvaltainen (muutos)johtamisen valmentaminen, johtoryhmien valmentaminen, psykologinen henkilöarviointi ja HR-optimointi. Lisäksi kouluttajapsykoterapeutin työ rinnalla.
 • Kansainvälistä johtamiskokemusta henkilöstön kehittämispäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä.
 • Monipuolinen asiakaskunta: yksityissektorin pk-yrityksistä pörssiyrityksiin eri toimialoilla, julkisen sektorin eri toimijat, yhdistykset, säätiöt, taiteen ja politiikan toimijat sekä yksityishenkilöt.
 • Systeeminen organisaatioiden kehittämistyön fasilitointi ruohonjuuritasolta johtoryhmiin
 • Linkedin: https://linkedin.com/in/hanne-leona-luomajoki

Kansainvälisissä ohjelmissa täydennän koko ajan osaamistani ja avarran mielenmaisemaani.

Ammatillisesta osaamisestani

 • Laillistettu psykologi PsM, Turun Yliopisto
 • Työ-ja organisaatiopsykologi.Työterveyspsykologi
 • Sertifioitu psykologinen henkilöarvioija, Psykologiliitto
 • Systeeminen ja luova työnohjaaja STOry, Helsingin yliopisto
 • ICF Professional Coach
 • Transformational Coaching and Vertical Leadership Development
 • Kansainvälistä HRD- ja johtamiskoulutusta
 • Systemic Leadership and Organizational studies, University of Sunderland, U.K.
 • Toiminnallisten ryhmien ohjaaja TRO
 • Kouluttajapsykoterapeutti KAT, Helsingin yliopisto
Kielitaitoa

Työskentelykielinä suomi, ruotsi ja englanti.

 • äidinkieli suomi
 • hyvin sujuva ruotsi
 • ammattisujuva englanti
 • hyvä saksan yleistaito
 • ranskan alkeet
Ammatillisia jäsenyyksiä
 • Helsingin Yrittäjänaiset ry
 • Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry
 • International Coaching Federation ICF -Finland Chapter
 • KAT yhdistys ry
 • Psykofyysinen psykoterapia ry
 • Psykologiliiton Yrittäjien edunvalvontaryhmä
 • Suomen Coaching-yhdistys SCY ry
 • Suomen Psykologiliitto ja Hepsy ry
 • Suomen Työnohjaajien liitto STORY ry
 • Suomen Yrittäjät / Kanta-Helsingin Yrittäjät